Με την είσοδό σας στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους , αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι υπάρχουν κίνδυνοι που σχετίζονται με την είσοδο στις εγκαταστάσεις, όπως ενδεικτικά:  πτώση, αλλεργική αντίδραση ή προσβολή από ασθένεια.

Συμφωνείτε να απαλλάξετε και να θεωρήσετε για πάντα μη υπεύθυνο τον Βοτανικό Κήπο Διομήδους καθώς και στελέχη, υπαλλήλους και αντιπροσώπους του από κάθε ευθύνη, αξιώσεις και απαιτήσεις οποιουδήποτε είδους ή φύσης που προκύπτουν ή ενδέχεται να προκύψουν στο εξής από την επίσκεψή σας , συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε αξίωσης που μπορεί να έχετε εναντίον οποιουδήποτε από αυτούς σε σχέση με σωματική βλάβη, προσωπικό τραυματισμό, ασθένεια, θάνατο ή περιουσιακή ζημία είτε προκληθεί από αμέλεια είτε με άλλο τρόπο. 

Ο επισκέπτης κατά την είσοδό του οφείλει να τηρεί τον κανονισμό λειτουργίας όπως αυτός περιγράφεται εδώ