ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΑΣΟΥΣ «ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ Ι. & Α. Ν. ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ»

Η ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Έχοντας υπόψη:

1) Την 208118/4174/60 απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας ,δυνάμει της οποίας παραχωρήθηκε κατά κυριότητα στο Κοινωφελές Ίδρυμα «Βοτανικός Κήπος Ιουλίας & Αλεξάνδρου Ν. Διομήδους» έκταση 1500 περίπου στρεμμάτων της αναδασωτέας εκτάσεως στην θέση «Κουνέλια» Δαφνίου της περιοχής του Δήμου Χαϊδαρίου με τα περιγραφόμενα στην ανωτέρω απόφαση όρια.
2) Τον κανονισμό λειτουργίας του συγκεκριμένου δάσους που εγκρίθηκε με την 8637/1868-13-10-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Δ/σης Αττικής.
3) Τα άρθρα 66, και 113 παρ. 5 Ν.Δ. 86/69 και 16 Ν.Δ. 996/71.
4) Τις διατάξεις των άρθρων 19, 23, 25, 36, 38, 41, 45, 69, 70 και 71 Ν. 998/79 όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4280/14.
5) Τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 7 του Ν. 2040/92
6) Την ΥΑ 66102/970/23-2-1995
7) Τις διατάξεις του άρθρου 21 Ν. 2742/99
8) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 7 Ν. 3208/2003
9) Την υπ.αρ οικ. 47983/17835/9-6-2017 απόφαση (ΑΔΑ :7Χ7ΙΟΡ1Κ-5Φ1) απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ‘περι μεταβίβασις του δικαιώματος υπογραφής” όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει .
10) Το γεγονός ότι στο δάσος αυτό για λόγους περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και δασικής αναψυχής συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμό επισκεπτών και ως εκ τούτου επιβάλλεται η λήψη ειδικών μέτρων, με σκοπό την διατήρηση, ενίσχυση και διαφύλαξη της φυσικής βλάστησης & του ιδιαίτερου φυσικού κάλλους του χώρου αυτού και την αποτροπή της υποβάθμισης, ρύπανσης και αλλοίωσή του.

Απαγορεύουμε

Επ’ αόριστον στο ως άνω ιδιωτικό δάσος:

1. Τη λειτουργία του κυλικείου καθ’ υπέρβαση των προβλεπόμενων του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας όρων, ήτοι πρέπει να λειτουργεί νομίμως ως κυλικείο, υπό το καθεστώς των ισχυουσών υγειονομικών και πυροσβεστικών διατάξεων και να τηρούνται αυστηρά τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας και καθαριότητας στον περιβάλλοντα χώρο καθώς και το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό ωράριο

2. Να λειτουργεί , στην ανωτέρω εγκατάσταση , οποιουδήποτε είδους ψησταριά με ανοιχτή φλόγα (δηλ. κάρβουνα ή άλλα στερεά ή υγρά καύσιμα).

3. Την είσοδο σε αυτή από άλλο χώρο πέραν των καθορισμένων εισόδων.

4. Την είσοδο οποιουδήποτε επισκέπτη αν αυτή απαγορευθεί προσωρινά για οποιονδήποτε λόγο διαχείρισης ή προστασίας ή πυροπροστασίας, με απόφαση των αρμοδίων οργάνων ή του Δασαρχείου ή της Διοικητικής Επιτροπής του Βοτανικού Κήπου.

5. Την χρήση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών παιχνιδιών.

6. Την από την ανωτέρω εγκατάσταση χρήση ηχητικών εγκαταστάσεων, μουσικών οργάνων και γενικά η χρήση μουσικής στο δάσος.

7. Την από οποιονδήποτε επισκέπτη χρήση ηχητικών εγκαταστάσεων, μουσικών οργάνων και γενικά τη χρήση μουσικής στο δάσος.

8. Το ελεύθερο παιχνίδι σε χώρους πέραν των ειδικά διαμορφωμένων.

9. Την κυκλοφορία κάθε είδους τροχοφόρων εντός του δάσους, εκτός των Υπηρεσιακών οχημάτων (Δασαρχείου, Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Υπηρεσιακά οχήματα Βοτανικού Κήπου) για καθαρά υπηρεσιακούς σκοπούς και των χειροκίνητων μέσων μεταφοράς βρεφών και αναπήρων. Ο ανεφοδιασμός του κυλικείου θα γίνεται με χειροκίνητα τροχήλατα μέσα. Η είσοδος οποιουδήποτε άλλου οχήματος επιτρέπεται μόνο για ειδικούς λόγους και κατόπιν εγκρίσεως του Δασαρχείου για την διαχείριση του δάσους, εκτέλεση έργων, επισκευές, αντιμετώπιση ασθενειών και προβλημάτων που έχουν σχέση με το δάσος, απομάκρυνση σκουπιδιών, οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων που έχουν σχέση με την ενημέρωση, προβολή και ανάπτυξη φιλοδασικών αισθημάτων των πολιτών, δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (κ.τ.λ.).

10 . Την στάθμευση οχημάτων σε χώρους άλλους πέραν των καθορισμένων και ειδικά στις εισόδους των υπηρεσιακών οχημάτων.

11 . Την καταστροφή ή αφαίρεση τεχνικών έργων, περιφράξεων, ενημερωτικών πινακίδων εγκαταστάσεων, κατασκευών και υλικών του δάσους αναψυχής.

12 . Την κοπή δένδρων και θάμνων, το ξερίζωμα και τη συλλογή φυτών και σπόρων, την κοπή ποώδους βλάστησης και γενικά κάθε φθορά της βλάστησης, εξαιρουμένης της κοπής των ξερών ή προσβεβλημένων από ασθένειες δένδρων, κατόπιν έγκρισης αυτεπάγγελτα του Δασαρχείου Αιγάλεω ή μετά από αίτημα του Βοτανικού Κήπου.

13. Την απόληψη χώματος ή χούμου.

14. Την συλλογή και μεταφορά καυσόξυλων.

15. Το άναμμα φωτιάς για οποιονδήποτε λόγο.

16 . Την κατασκήνωση, διημέρευση, διανυκτέρευση και παραμονή ακόμη και ολιγόωρη με οποιαδήποτε μορφή (τροχόσπιτα, σκηνές, υπνόσακοι κ.τ.λ.)

17 . Τη βοσκή και διέλευση κάθε ζώου, καθώς και των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς εξαιρουμένων μόνο των σκύλων συνοδών ΑμεΑ.

18 .Την επίδειξη ή τοποθέτηση οιωνδήποτε πινακίδων και σημάτων, εκτός των προβλεπόμενων ενημερωτικών, που τοποθετούνται από την Δασική Υπηρεσία ή τον Βοτανικό Κήπο .

19 . Την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων στις εισόδους ή κατά μήκος της περίφραξης και του πεζοδρομίου.

20 . Την πώληση τροφίμων και άλλων αντικειμένων, καθώς και την κατά οποιονδήποτε τρόπο έκθεση και διανομή αυτών από οποιονδήποτε εντός ή στην περίμετρο και τις εισόδους του δάσους ακόμη και αν προς τούτο του έχει χορηγηθεί άδεια από οποιαδήποτε Αρχή ή Υπηρεσία.

21 . Το κυνήγι ή την ενόχληση με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσον, κάθε είδους της άγριας πανίδας, όλο το χρόνο.

22. Την προσέγγιση σε σεσημασμένες θέσεις διαβίωσης και αναπαραγωγής πουλιών ή αφαίρεση ή καταστροφή φωλιών, αυγών ή νεοσσών και γενικά ενόχληση και καταστροφή ειδών της πανίδας.

23. Την κατά οποιονδήποτε τρόπο πρόκληση ενόχλησης των άλλων επισκεπτών.

24 . Την απόθεση σκουπιδιών σε χώρους άλλους εκτός των δοχείων και κάδων απορριμμάτων και την ρύπανση του χώρου με οποιοδήποτε υλικό γενικά.

25 . Την αναδάσωση φύτευση και σπορά οποιουδήποτε είδους της ελληνικής ή ξενικής χλωρίδας, χωρίς την έγκριση του Δασαρχείου.

27. Την εγκατάσταση κυψελών μελισσοσμηνών.

28 . Τον εμβολιασμό των πεύκων με το έντομο Marchalina hellenica.

29 . Τη χρήση των πυροσβεστικών κρουνών και των μέσων πυρόσβεσης εκτός της περίπτωσης πυρκαγιάς.

30 . Τα ημερήσια γεύματα σε μη προκαθορισμένους χώρους (PICK-NICK).

31.Την κυκλοφορία παιδιών κάτω των 15 ετών χωρίς συνοδούς.

Αρμόδια Δασική Αρχή για χρήσιμες πληροφορίες είναι το Δασαρχείο Αιγάλεω.

Οι επισκέπτες οφείλουν να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των δασικών οργάνων και των φυλάκων του Βοτανικού Κήπου, καθώς και με τις οδηγίες των σχετικών πινακίδων.

Παράλληλα με τη παρούσα Δ.Α.Δ. εφαρμόζεται και ο κανονισμός λειτουργίας του δάσους.

Οι παραβάτες της παρούσας και εκείνων με εντολή των οποίων ενεργούν, διώκονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των περί δασών Νόμων και Διαταγμάτων.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της και ισχύει έως της ανακλήσεως ή τροποποιήσεως της η δε τήρηση της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, το προσωπικό φύλαξης του Βοτανικού Κήπου που συνδράμει την Δασική Υπηρεσία και σε κάθε φιλόνομο και φιλότιμο πολίτη.

Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Πίνακας Αποδεκτών Για Ενέργεια

1. Δασονομεία Αιγάλεω & Ελευσίνας (έδρες τους) για έγκαιρη και ευρεία Δημοσίευση στους Δήμους

της περιοχής τους , υποβολή αποδεικτικών, τήρηση και εφαρμογή αυτής. Δασολόγος

2. Δασικό προσωπικό της Υπηρεσίας μας .

Για κοινοποίηση:

1. Γενική Δ/νση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Κατεχάκη 56 Τ.Κ. 11525 Αθήνα
2. Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Λ.Μεσογείων 239 Τ.Κ. 15451 Ν.Ψυχικό
3. Δ/νση Δασών Δυτικής Αττικής Παλληκαρίδη 19-21 Τ.Κ. 12243 Αιγάλεω
4. Δήμοι περιοχής μας (έδρες τους)
5. Αστυνομικά Τμήματα της περιοχής μας (εδρες τους)
6. Βοτανικό Κήπο Ι.& Α.Ν.Διομήδους

Η Δασάρχης Ειρήνη Σούρα